Tulevaisuuden näkymät

EU:ssa ja Suomessa pyritään nyt mahdollisimman nopeasti eroon venäläisestä energiasta, ja tähän Aluelämmöllä ollaan jo nyt valmiita. Ainoastaan 2,2 % tuottamastamme energiasta perustuu perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin, ja valtaosa energiasta tuotetaan Riikinvoimalla kotimaisia jätteitä polttamalla. Olemme kehittämässä uusia ratkaisuja myös huippu- ja varatehon korvaamiseen uusiutuvalla energialla.

Toiminnan kehittyminen tilikaudella 2022

Yhtiön liiketoiminta on hyvin säätilariippuvaista sekä riippuvaista koneiden ja laitteiden toimivuudesta. Tuotantokustannuksiin vaikuttavat eniten osakkuusyhtiömme laitoksen tekninen ja taloudellinen toiminta. Näin ollen voidaan olettaa, että lämmön myynnin ja tuotannon osalta toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan.

Vuoden 2022 aikana toteutettavien verkostoinvestointien avulla on tarkoituksena saada laskettua menolämpötiloja läntisessä osassa kaupunkia ja saman aikaisesti tarkoituksena on saada Riikinvoiman tuottama energia riittämään alhaisempiin ulkolämpötiloihin.

Arvio tulevasta kehityksestä

Tällä hetkellä niin EU:n, kuin myös Suomen kansalliset keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmat ovat lausuntokierroksella, nämä voivat mahdollisesti aiheuttaa jo seuraavina vuosina erilaisia investointia, jotka tähtäävät 2030 luvun tavoitteisiin. Kaikkiaan energia-alaa koskevan murroksen johdosta tulevaisuuden arvioiminen on haasteellista.

Yhtiö on pystynyt jo vähentämään merkittävästi riippuvuutta perinteisistä fossiilista polttoaineista, joissa myös hintavaihtelut ovat suuria. Täten vahvana näkemyksenä on, että yhtiö toiminta tulee olemaan vakaata myös seuraavina vuosina ja yhtiö tulee omalta osaltaan täyttämään Suomen 2030 luvun tavoitteet.