Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Esittämistapaa koskevat liitetiedot

Yhtiön tilikartta on muuttunut 1.12.2020 alkaen uuden talousohjelman käyttöönoton yhteydessä. Tilinpäätöksessä 2020 aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on esitetty työvaatteissa ja suojavälineissä kuluissa. Tilinpäätöksessä on muutettu Op-konsernitilin esittämistapaa. Ne on kirjattu Muut saamiset (Konserni) ryhmään. Vertailun vuoksi siirretty v.2020 Op-konsernitilin saldo samaan ryhmään.

Oikaisu edellisellä tilikaudella esitettäviin taseen liitetietoihin

Korjattu vuoden 2020 taseen liitetiedoissa olevaa lukua, Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden päästä.

Käyttöomaisuuden arvostus

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän perusteella.

Yhtiön siirtyessä suunnitelman mukaisten poistojen käyttöön tilikauden 1994 lopussa, tehtiin päätös, että tällöin taseessa olleet omaisuuden menojäännökset kirjataan poistoina kuluksi jäljellä olevana arvioituna pitoaikanaan. Tilikauden 2021 päättyessä yhtiöllä mainitun omaisuuden jäljellä olevat poistoajat ovat seuraavat.

Toimistorakennus1 vuotta

Uuden 1.1.1995 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden poistoajat määriteltiin erikseen.

Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistoajat:

2021
Aineettomat hyödykkeet3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot12 vuotta
Varastorak., autotalli ja kaukolämpöasemarak.,
pumppaamo
25 vuotta
Toimistorakennus30 vuotta
Koneet ja laitteet, tuotannon koneet ja laitteet,
kalusto ja moottoriajoneuvot
5 vuotta
Lämpökeskukset 1.1.2015 alkaen20 vuotta
Kaukolämpöasema20 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet (kaukolämpöverkko)20 vuotta
Meluaita 1.1.2014 alkaen5 vuotta

Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu vuoden lopussa tehtyjen inventaarioiden mukaisesti viimeisimmän ostohinnan mukaan.

Taseen liitetiedot

PYSYVÄT VASTAAVAT2021
EURO
2020
EURO
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.16 345,4463 293,84
Lisäykset 1.1.-31.12.118 934,38
Hankintameno 31.12.135 279,8263 293,84
Poistot 31.12.19 635,3846 948,40
Kirjanpitoarvo 31.12.115 644,4416 345,44
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1.824 467,13818 107,13
Lisäykset 1.1.-31.12.10 800,006 360,00
Hankintameno 31.12.835 267,13824 467,13
Vähennys 31.12.1 749,150,00
Kirjanpitoarvo 31.12.833 517,98824 467,13
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.283 424,77309 675,37
Lisäykset 1.1.-31.12.93 990,88
Hankintameno 31.12.377 415,65309 675,37
Poistot 31.12.26 687,7826 250,60
Kirjanpitoarvo 31.12.350 727,87283 424,77
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.4 108 791,193 897 176,11
Lisäykset 1.1.-31.12.34 135,13560 130,62
Hankintameno 31.12.4 142 926,324 457 306,73
Poistot 31.12.338 497,63348 515,54
Kirjanpitoarvo 31.12.3 804 428,694 108 791,19
Muut aineelliset hyödykkeet (kl-verkko)
Hankintameno 1.1.5 110 231,105 221 344,72
Lisäykset 1.1.-31.12.843 692,46348 771,81
-1 890,00
Hankintameno 31.12.5 953 923,565 568 226,53
Poistot 31.12.444 151,21457 995,43
Kirjanpitoarvo 31.12.5 509 772,355 110 231,10
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.65 961,7513 872,51
Lisäykset 1.1.-31.12.65 961,75
Vähennykset 1.1.-31.12.65 961,7513 872,51
Kirjanpitoarvo 31.12.0,0065 961,75
SIJOITUKSET
Osakkeet, osakkuusyritys2 925 526,002 925 526,00
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2 925 526,002 925 526,00
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Verotusjaksotus215 959,89
Konsernisaamiset2 518 190,201 912 051,90
Muut saamiset755 119,87
Muut siirtosaamiset2 616,003 388,80
3 275 926,072 131 400,59
VASTATTAVAA2021
EURO
2020
EURO
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1.1.3 091 108,933 091 108,93
Osakepääoman korotus0,000,00
Osakepääoma 31.12.3 091 108,933 091 108,93
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.12 456 928,4212 451 864,81
Siirrot tilikauden voitto/tappio519 311,54569 063,61
Jaetut osingot−564 000-564 000,00
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.12 412 239,9612 456 928,42
Tilikauden voitto/tappio2 099 120,58519 311,54
JAKOKELPOINEN VAPAA OMA PÄÄOMA
Jakokelpoinen oma pääoma on 31.12.14 511 360,5412 976 239,96
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin
kuin viiden vuoden kuluttua
2 135 698,00378 550,00
SIIRTOVELAT
Verovelat (täydennysmaksut)381 961,55
Lomapalkkavelat158 289,41125 416,08
Muut siirtovelat22 964,3421 654,06
563 215,30147 070,14

Vakuutukset ja vastuusitoumukset

Johdannaissopimukset

OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS2021
EURO
2020
EURO
Laskennallinen pääoma4 250 000,004 750 000,00
Sopimuksen alkamispäivä 27.10.2015
Sopimuksen päättymispäivä 27.10.2025
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus)-126 728,00-233 024,00

Varkauden Aluelämmön/Danske Bank:kin välinen koronvaihtosopimus, jolla on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoriskiä. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,790 % p.a (todelliset/360) määrästä ja Danske Bank vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä oli 27.4.2016. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä sopimuksen päättymispäivään asti. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain alkaen vuodesta 2017. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 2 250 000 €. Lainan lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä oli 27.10.2017. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä eli samoin kuin koronvaihtosopimus. Laina päättyy 27.4.2030.

OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS2021
EURO
2020
EURO
Laskennallinen pääoma448 000,00504 000,00
Sopimuksen alkamispäivä 31.12.2017
Sopimuksen päättymispäivä 30.06.2027
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus)-11 542,60-24 120,75

Varkauden Aluelämpö ja Op Yrityspankki ovat tehneet OTC-koronvaihtosopimuksen 23.08.2017. Suojauksen tarkoituksena on suojautua korkovirtojen vaihtelulta. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,634 %p.a (todelliset/360) määrästä ja Op vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä on 29.06.2018. Sen jälkeen puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain samassa suhteessa, kun laina lyhenee. Lainan lyhennyksen eräpäivät ovat 30.6 ja 31.12 eli samoin kun koronvaihtosopimuksessa. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 140 000 €. Laina päättyy 31.12.2029.

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

2021
EURO
2020
EURO
Lainat rahoituslaitoksilta5 064 278,005 649 994,00
  • Kiinteistökiinnitykset: 3 400 004,72 €
  • Yrityskiinnitykset: 6 610 000,00 €

Vakuudellisiin lainoihin sisältyy kovenanttiehtoja. Sovitut erityisehdot liittyvät vakavaraisuuteen, omistuksen pysyvyyteen ja maksuvalmiuteen. Kovenanttien rikkoutuminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa lainojen irtisanomiseen. Kovenanttiehdot ovat täyttyneet ja niitä seurataan.

Leasingvastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat467,90
Myöhempinä tilikausina maksettavat1 169,75
Yhteensä1 637,65

Leasingsopimukset ovat 3 vuoden sopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja.

Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista

2021
EURO
2020
EURO
Tilintarkastus palvelut4 948,004 400,00

Liitetiedot henkilöstöstä

20212020
Henkilökunnan lukumäärä
Toimihenkilöt43
Työntekijät56
99
Johdon palkat ja palkkiot
Johdon palkat ja palkkiot
toim.johtaja, hallitus
98 618,05 €123 529,52 €

Omistukset muissa yrityksissä

Omistukset muissa yrityksissäOmistusosuusOma pääomaTilikauden voitto
Riikinvoima Oy, Varkaus47,40 %6 176 789,40–499,42

Yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja Mankala-periaatteen perusteella kullakin osakkeenomistajalla vastuuosuus Riikinvoima Oy:n kustannuksista omistuksen suhteessa.

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Konsernitiedot

Yritys kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Varkauden kaupunki, kotipaikka Varkaus. Konsernitilinpäätöksen jäljennös saatavilla: Varkauden kaupunki, Ahlströminkatu 6, 78250 VARKAUS.

Ympäristöasiat

Päästöoikeudet

Päästöoikeuksia käytettiin vuonna 2021 1481 tonnia/CO2, jäljellä on 8490 tonnia/CO2 seuraaville vuosille.