Tase

VASTAAVAA31.12.202131.12.2020
EUROEURO
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet115 644,4416 345,44
Aineettomat hyödykkeet yhteensä115 644,4416 345,44
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet833 517,98824 467,13
Rakennukset ja rakennelmat350 727,87283 424,77
Koneet ja kalusto3 804 428,694 108 791,19
Muut aineelliset hyödykkeet5 509 772,355 110 231,10
Ennakkom. ja keskeneräiset hankinnat65 961,75
Aineelliset hyödykkeet yhteensä10 498 446,8910 392 875,94
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet2 925 526,002 925 526,00
Sijoitukset yhteensä2 925 526,002 925 526,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ13 539 617,3313 334 747,38
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet248 908,21140 330,31
Vaihto-omaisuus yhteensä248 908,21140 330,31
Pitkäaikaiset saamiset
Pääomalainasaamiset8 768 763,008 768 763,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä8 768 763,008 768 763,00
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset1 987 725,971 438 570,31
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä479 304,35384 918,25
Konsernisaamiset2 518 190,201 912 051,90
Muut saamiset755 119,87189 900,55
Siirtosaamiset3 237,60219 970,29
Lyhyt aikaiset saamiset yhteensä5 743 577,992 233 359,40
Saamiset yhteensä14 512 340,9911 002 122,40
Rahat ja pankkisaamiset466 125,381 942 538,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ15 227 374,5813 084 990,75
VASTAAVAA YHTEENSÄ28 766 991,9126 419 738,13
VASTATTAVAA31.12.202131.12.2020
EUROEURO
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma3 091 108,933 091 108,93
Osakepääoma yhteensä
Osakepääoman korotus
Edellisten tilikausien voitto (tappio)12 412 239,9612 456 928,42
Tilikauden voitto (tappio)2 099 120,58519 311,54
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ17 602 469,4716 067 348,89
VIERAN PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta4 478 562,005 064 278,00
Muut velat (liittymismaksut)3 276 710,333 198 886,26
Pitkäaikaiset velat yhteensä7 755 272,338 263 164,26
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta585 716,00585 716,00
Ostovelat1 717 677,65971 820,03
Ostovelat, konserni6 572,937 661,07
Muut velat536 068,23376 957,74
Siirtovelat563 215,30147 070,14
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 409 250,112 089 224,98
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ11 164 522,4410 352 389,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ28 766 991,9126 419 738,13