Hallituksen toimintakertomus

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuosi 2021 oli yhtiön 45. toimintavuosi. Myydystä kaukolämmöstä suurin osa (86,1 %) tuotettiin omissa laitoksissa pelletillä (6,8 %) ja osakkuusyhtiö Riikinvoima Oy:n laitoksessa (77,1 %). Osto energiaa Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtailta oli 13,6 %. Kevyellä polttoöljyllä tuotettiin 2,2 %.

Yhtiön kaukolämpöenergian myynti oli 186,3 GWh:ta, joka oli noin. 15 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Yhtiön höyrynmyynti oli 2,56 GWh:ta ja Riikinvoima Oy:n tuottaman sähköenergian myynti oli 39,6 GWh:ta.

Energian myynti (GWh)20212020
Kaukolämpö186,3162,2
Höyry2,562,1
Sähkö39,637,0

Liikevaihto oli 15 645 620 €, jossa oli kasvua 26,4 %. Syynä tähän kasvuun olivat kylmemmästä vuodesta, vuoden 2021 lämmitystarveluku oli 25 % suurempi kuin vuoden 2020 luku ja poikkeuksellisen korkea sähkön pörssihinta kasvatti liikevaihtoa. Liikevaihdosta 80,4 % (v. 2020 90,4 %) muodostui perusmaksuista ja kaukolämpöenergian myynnistä. Kuluista merkittävimmän osan muodostivat energian tuotantokustannukset, yhteensä 10 142 838 € (v. 2020 8 850 997 €), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 14,6 %.

Liikevoitto ennen rahoitustuottoja, – kuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 754 194 €
(779 540 €). Edellisen toimintavuoden tuloksesta yhtiö maksoi omistajilleen osinkoa 564 000 €.

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 828 972 € (879 709 €). Yhtiön korkokulut olivat 134 581 € ja korkotulot 8 797 €. Taseen loppusumma on 28 766 991 € Tilinpäätös osoittaa 2 099 120 € voittoa.

Talouden kehitys (1000€)202120202019
Liikevaihto156451237413490
Suunnitelman muk. poistot8288791019
Liikevoitto2754779854
Voitto ennen satunnaisia eriä2628653716
Tilikauden voitto2099519569
Tunnusluvut (%:a lv:sta)202120202019
Liikevoitto17,66,306,33
Voitto ennen satunnaisia eriä16,85,285,31
Muut tunnusluvut202120202019
Oman pääoman tuotto (%)11,933,185,24
Sijoitetun pääoman tuotto (%)12,193,734,31
Omavaraisuusaste (%) *72,5872,9272,91
Maksuvalmius, Quick Ratio2,683,48,57
Investoinnit yhteensä (1000 €), valmiit1099907595
Investoinnit yhteensä (1000 €), keskeneräiset06513

* Palautus- ja siirtokelpoiset liittymismaksut rinnastettu omaksi pääomaksi 2014 alkaen.

(Osakkuusyhtiö) Riikinvoima Oy

Yhtiö omistaa 47,4 % Riikinvoima Oy:n osakkeista. Riikinvoima Oy on ns. mankalayhtiö eli osakkeenomistajat vastaavat Riikinvoiman kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista omistamiensa osakkeiden lukumäärän suhteessa yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärään.

Riikinvoima Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.6.2021 Varkauden Aluelämpö Oy nimesi Riikinvoima Oy:n hallitukseen: hallituksen puheenjohtaja Hannu Tsupari, varajäsen Markko Rothström, jäsen Mikko Onkalo, varajäsen Olli Koponen, jäsen Raimo Koikkalainen, varajäsen Juha Soininen.

Riikinvoima Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.9.2021 Varkauden Aluelämpö Oy nimesi Riikinvoima Oy:n hallitukseen hallituksen puheenjohtaja Mikko Onkalo, varajäsen Olli Koponen, jäsen Markko Rothström, varajäsen Kaisa Hartikainen-Herranen, jäsen Raimo Koikkalainen, varajäsen Mari Miettinen-Räsänen.

Varkauden Aluelämpö Oy on antanut Riikinvoima Oy:lle oman pääoman ehtoisina sijoituksina 11 692 289 €, josta 2 923 526 € on pääomaa ja 8 768 763 € pääomalainaa. Riikinvoima Oy:lle annettu pääomalaina on erityisehtoinen ja sisältää mm. maksusaantijärjestyssopimuksen. Lisäksi pääomalaina on vakuudeton. Samoin yhtiö on antanut Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen luotonantajalle osakkeenomistajan sitoumuksen.

Päästöoikeudet

Vuoden aikana käytettiin 1 481 t/CO2, yhtiöllä on jäljellä päästöoikeuksia 8 490 t/CO2 seuraaville vuosille.

Hinnan muutokset

Energian hintaa korotettiin 1.1.2021 alkaen 1,0 % arvoon 56,36 €/MWh, lisäksi perusmaksuissa tapahtui kertoimien muutoksia. Yhtiön liittymismaksut säilyivät ennallaan. Keskimääräinen kokonaishintojen korotus on noin 1,7 % (sis. alv.).

Investoinnit

Tilikauden aikana investoinnit yhteensä olivat 1 033 841 €. Suurimmalta osin investoinnit kohdistuivat kl-verkoston perusparannuksiin, joilla tähdätään lämmönjakelun varmuuden ylläpitämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa 9 henkilöä (v.2020 9 hlö), (v.2019 9 hlö). Yhtiö maksoi palkkoja ja palkkioita vuoden 2021 tilikaudella 700 805 € (v.2020 679 344 €), (v.2019 702 105 €). Henkilöstön osalta keskeisenä periaatteena on turvata yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus sekä henkilöstön hyvä työviihtyvyys ja tarvittava tehtävien kierrätys ja koulutus.

Riskien hallinta

Riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia johtamistyötä ja strategista suunnittelua. Riskienhallintaa käsitellään säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

Strategiset riskit liittyvät kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. Tulosraporttien avulla ennustetaan keskimäärin kuukausittain tilikauden tulos, ennusteessa huomioidaan tuotantokustannusten muutokset ja myynnin kehittyminen. Energiantuotanto on sidottu pääasiallisesti Riikinvoiman muuttuviin- ja kiinteisiin kustannuksiin sekä FOEX bioenergiaindeksiin. Yhtiö nimittää Riikinvoima Oy:n hallitukseen puheenjohtajan sekä kaksi muuta hallituksen jäsentä, jotka valvovat yhtiön etua. Periaatteena on, että Riikinvoiman hallitukseen nimitetään yhtiön hallituksen puheenjohtajat sekä toimitusjohtaja.

Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat energiantuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus. Tuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu kahdella eri päätuotantolaitoksella (Riikinvoima Oy ja Stora Enso Oyj) sekä yhtiön omien vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva varalämpösopimus.

Asiakkaiden maksukykyyn liittyviä riskejä ennakoidaan ja valvotaan aktiivisesti. Lisäksi perintätoimi on ulkoistettu. Yhtiön olemassa olevien ulkopuolisten lainojen korkoriskiin on varauduttu suojamaalla niitä 10 vuoden pituisella koronvaihtosopimuksella. Nämä suojaukset on tehty syystä, että lainan korkojen osuus yhtiön normaalista voitosta on suuri ja suojauksella on haluttu vakaampaa ennustettavuutta ja varauduttu mahdolliseen korkojen nousuun.

Yhtiössä on tunnistettu mm. seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahingot, vastuuvahingot, tuotannon keskeytys- ja riippuvuuskeskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Näihin riskeihin on varauduttu mm. vakuutuspolitiikalla, jossa on määritetty yhtiön riskinkantokyky ja –halu. Lisäksi tapaturma ja henkilöstöriskeihin on varauduttu työturvallisuuden toimintaohjelmalla.

Yhtiö on laatinut tietosuojapolitiikan. Yhtiö ei ole havainnut v. 2021 tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviä loukkauksia.

Toimintaan liittyvät riskitRiskienhallinta / Toimenpiteet
Strategiset
– Regulaation kehitys
– Energia- ja ympäristöpoliittiset riskit
– Toimialan ja yrityksen maineeseen liittyvät riskit
– Edunvalvonta etujärjestöjen kautta
– Edunvalvonta
– Ennakoiva ja avoin tiedottaminen
Operatiiviset
– Toiminnan virheet
– Henkilöstö (ikääntyminen, sairaus)
– Laitteiden käyttöriskit
– Tietosuoja ja -turva
– Toimintaohjeet, tehtävien kierrätys, valvonta
– Tehtävien kierrätys, -suunnitelmat
– Toimintaohjeet, kierrätys, valvonta
– Ohjeistukset, valvonta
Rahoitus– ja markkina
– Korko- ja rahoitusmarkkinat
– Vastapuoli
– Energiakauppa
– Suojaukset, omavaraisuusaste
– Luotonvalvonta
– Suojaukset, päästökauppastr. ja valvonta
Vahinko
– Omaisuusvahinko
– Vastuu
– Keskeytys- ja riippuvuuskeskeytys
– Ympäristövahinko
– Tapaturma- ja henkilöstö
– Vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty riskienkantokyky ja halu
– Työturvallisuuden toimintaohjelma

Hallinto ja johto

Omistussuhteet

Varkauden kaupunki80,1 %80 100 kpl
Savon Voima Oyj19,9 %19 900 kpl

Osakkeet ovat saman lajisia, jotka antavat yhtäläisen äänioikeuden.

Yhtiökokous

Varkauden Aluelämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.6.2021.

Kokoukseen osallistuivat seuraavat osakkeenomistajat:

  • Varkauden kaupunki, Joonas Hänninen
  • Savon Voima Oyj, Arto Sutinen

Kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Mikko Onkalo.

Tilintarkastajaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin:
KPMG Oy Ab

Hallitus

Ajalla 1.1.2021 – 15.9.2021
puheenjohtajaKoikkalainen Raimo
varapuheenjohtajaRothström Markko
jäsenHartikainen-Herranen Kaisa
jäsenKoponen Olli
jäsenMiettinen-Räsänen Mari
jäsenPulliainen Paula
jäsenSoininen Juha

2.6. pidetyssä yhtiökokouksessa ei hallituksen kokoonpanoon tehty muutoksia.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 15.9.2021.

Kokoukseen osallistuivat seuraavat osakkeenomistajat:

  • Varkauden kaupunki, Joonas Hänninen
  • Savon Voima Oyj, Arto Sutinen

Kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Mikko Onkalo.

Ajalla 15.9.2021
puheenjohtajaRothström Markko
varapuheenjohtajaKoikkalainen Raimo
jäsenHartikainen-Herranen Kaisa
jäsenKelkka Heikki
jäsenKoponen Olli
jäsenMiettinen-Räsänen Mari
jäsenVoutilainen Nina

Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2021. Kokouksien sihteerinä toimi toimitusjohtaja Mikko Onkalo.

Yhtiöllä on käytössä lähipiirirekisteri, jota varten avainhenkilöt ovat laatineet lähipiiri-ilmoitukset. Yhtiöllä ei ole ollut v. 2021 olennaisia liiketoimia lähipiirin kanssa.

Jäsenyydet

  • Energiateollisuus ry
  • Bioenergia ry
  • Kuopion alueen kauppakamari
  • Veronmaksajain keskusliitto

Yksittäiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Vuoden 2022 taloussuunnitelma perustuu kaukolämpöenergian myynnille 173 GWh. Energian hinta pysyy ennallaan ja perusmaksuissa tapahtui ainoastaan kertoimien muutoksia. Yhtiön liittymismaksut säilyvät ennallaan.

Toiminnan kehittyminen tilikaudella 2021

Yhtiön liiketoiminta on hyvin säätilariippuvaista sekä riippuvaista koneiden ja laitteiden toimivuudesta. Tuotantokustannuksiin vaikuttavat eniten osakkuusyhtiömme laitoksen tekninen ja taloudellinen toiminta.

Näin ollen voidaan olettaa, että lämmön myynnin ja tuotannon osalta toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan. Vuoden 2022 aikana toteutettavien verkostoinvestointien avulla on tarkoituksena saada laskettua menolämpötiloja läntisessä osassa kaupunkia ja saman aikaisesti tarkoituksena on saada Riikinvoiman tuottama energia riittämään alhaisempiin ulkolämpötiloihin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tällä hetkellä niin EU:n, kuin myös Suomen kansalliset keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmat ovat lausuntokierroksella, nämä voivat mahdollisesti aiheuttaa jo seuraavina vuosina erilaisia investointia, jotka tähtäävät 2030 luvun tavoitteisiin. Kaikkiaan energia-alaa koskevan murroksen johdosta tulevaisuuden arvioiminen on haasteellista.

Yhtiö on pystynyt jo vähentämään merkittävästi riippuvuutta perinteisistä fossiilista polttoaineista, joissa myös hintavaihtelut ovat suuria. Täten vahvana näkemyksenä on, että yhtiö toiminta tulee olemaan vakaata myös seuraavina vuosina ja yhtiö tulee omalta osaltaan täyttämään Suomen 2030 luvun tavoitteet.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Yhtiön tilikauden voitto on 2 099 120 € ja vapaa oma pääoma tilikauden lopussa on 14 511 360 €
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovarojen lisäykseksi.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 12,49 €/osake.

Hallitus toteaa, ettei osingon maksu heikennä yhtiön maksukykyä.