Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Esittämistapaa koskevat liitetiedot

Yhtiön tilikartta on muuttunut 1.12.2020 alkaen uuden talousohjelman käyttöönoton yhteydessä. Tämän johdosta tilikauden 1.1-31.12.2020 tilinpäätöksen v. 2019 luvut eroavat edellisen tilikauden tilinpäätöksen luvuista.

Käyttöomaisuuden arvostus

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän perusteella.

Yhtiön siirtyessä suunnitelman mukaisten poistojen käyttöön tilikauden 1994 lopussa, tehtiin päätös, että tällöin taseessa olleet omaisuuden menojäännökset kirjataan poistoina kuluksi jäljellä olevana arvioituna pitoaikanaan. Tilikauden 2020 päättyessä yhtiöllä mainitun omaisuuden jäljellä olevat poistoajat ovat seuraavat.

Toimistorakennus2 vuotta

Uuden 1.1.1995 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden poistoajat määriteltiin erikseen.

Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistoajat:

2020
Aineettomat hyödykkeet3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot12 vuotta
Varastorak., autotalli ja kaukolämpöasemarak.,
pumppaamo
25 vuotta
Toimistorakennus30 vuotta
Koneet ja laitteet, tuotannon koneet ja laitteet,
kalusto ja moottoriajoneuvot
5 vuotta
Lämpökeskukset 1.1.2015 alkaen20 vuotta
Kaukolämpöasema20 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet (kaukolämpöverkko)20 vuotta
Meluaita 1.1.2014 alkaen5 vuotta

Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu vuoden lopussa tehtyjen inventaarioiden mukaisesti viimeisimmän ostohinnan mukaan.

Taseen liitetiedot

PYSYVÄT VASTAAVAT2020
EURO
2019
EURO
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.63 293,84117 913,11
Lisäykset 1.1.-31.12.9 880,00
Hankintameno 31.12.63 293,84127 793,11
Poistot 31.12.46 948,4064 499,27
Kirjanpitoarvo 31.12.16 345,4463 293,84
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1.818 107,13816 650,52
Lisäykset 1.1.-31.12.6 360,001 456,61
Hankintameno 31.12.824 467,13818 107,13
Vähennys 31.12.0,000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.824 467,13818 107,13
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.309 675,37336 341,69
Lisäykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.309 675,37336 341,69
Poistot 31.12.26 250,6026 666,32
Kirjanpitoarvo 31.12.283 424,77309 675,37
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.3 897 176,114 229 115,01
Lisäykset 1.1.-31.12.560 130,6216 963,67
Hankintameno 31.12.4 457 306,734 246 078,68
Poistot 31.12.348 515,54348 902,57
Kirjanpitoarvo 31.12.4 108 791,193 897 176,11
Muut aineelliset hyödykkeet (kl-verkko)
Hankintameno 1.1.5 221 344,725 231 995,28
Lisäykset 1.1.-31.12.348 771,81569 069,91
-1 890,00
Hankintameno 31.12.5 568 226,535 801 065,19
Poistot 31.12.457 995,43579 720,47
Kirjanpitoarvo 31.12.5 110 231,105 221 344,72
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.13 872,5162 052,08
Lisäykset 1.1.-31.12.65 961,75
Vähennykset 1.1.-31.12.13 872,5148 179,57
Kirjanpitoarvo 31.12.65 961,7513 872,51
SIJOITUKSET
Osakkeet, osakkuusyritys2 925 526,002 925 526,00
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2 925 526,002 925 526,00
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Verotusjaksotus215 959,89230 171,66
Muut siirtosaamiset3 388,802 287,50
219 348,69232 459,16
VASTATTAVAA2020
EURO
2019
EURO
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1.1.3 091 108,933 091 108,93
Osakepääoman korotus0,000,00
Osakepääoma 31.12.3 091 108,933 091 108,93
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.12 451 864,8111 637 886,20
Siirrot tilikauden voitto/tappio569 063,611 377 978,61
Jaetut osingot-564 000,00-564 000,00
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.12 456 928,4212 451 864,81
Tilikauden voitto/tappio519 311,54569 063,61
JAKOKELPOINEN VAPAA OMA PÄÄOMA
Jakokelpoinen oma pääoma on 31.12.12 976 239,9613 020 928,42
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin
kuin viiden vuoden kuluttua
378 550,003 307 130,00
SIIRTOVELAT
Lomapalkkavelat125 416,08139 574,38
Muut siirtovelat21 654,0622 965,26
147 070,14162 539,64

Vakuutukset ja vastuusitoumukset

Johdannaissopimukset

OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS2020
EURO
2019
EURO
Laskennallinen pääoma4 750 000,005 250 000,00
Sopimuksen alkamispäivä 27.10.2015
Sopimuksen päättymispäivä 27.10.2025
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus)-233 024,00-216 628,58

Varkauden Aluelämmön/Danske Bank:kin välinen koronvaihtosopimus, jolla on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoriskiä. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,790 % p.a (todelliset/360) määrästä ja Danske Bank vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä oli 27.4.2016. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä sopimuksen päättymispäivään asti. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain alkaen vuodesta 2017. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 2 250 000 €. Lainan lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä oli 27.10.2017. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä eli samoin kuin koronvaihtosopimus. Laina päättyy 27.4.2030.

OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS2020
EURO
2019
EURO
Laskennallinen pääoma504 000,00560 000,00
Sopimuksen alkamispäivä 31.12.2017
Sopimuksen päättymispäivä 30.06.2027
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus)-24 120,75-19 337,73

Varkauden Aluelämpö ja Op Yrityspankki ovat tehneet OTC-koronvaihtosopimuksen 23.08.2017. Suojauksen tarkoituksena on suojautua korkovirtojen vaihtelulta. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,634 %p.a (todelliset/360) määrästä ja Op vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä on 29.06.2018. Sen jälkeen puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain samassa suhteessa, kun laina lyhenee. Lainan lyhennyksen eräpäivät ovat 30.6 ja 31.12 eli samoin kun koronvaihtosopimuksessa. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 140 000 €. Laina päätyy 31.12.2029.

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

2020
EURO
2019
EURO
Lainat rahoituslaitoksilta5 649 994,006 235 710,00
  • Kiinteistökiinnitykset: 3 400 004,72 €
  • Yrityskiinnitykset: 6 610 000,00 €

Vakuudellisiin lainoihin sisältyy kovenanttiehtoja. Sovitut erityisehdot liittyvät vakavaraisuuteen, omistuksen pysyvyyteen ja maksuvalmiuteen. Kovenanttien rikkoutuminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa lainojen irtisanomiseen. Kovenanttiehdot ovat täyttyneet ja niitä seurataan.

Leasingvastuut

2020
EURO
2019
EURO
Seuraavalla tilikaudella maksettavat467,90316,49
Myöhempinä tilikausina maksettavat1 637,65
Yhteensä2 105,55

Leasingsopimukset ovat 3 vuoden sopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja.

Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista

2020
EURO
2019
EURO
Tilintarkastus palvelut4 400,005 560,00

Liitetiedot henkilöstöstä

20202019
Henkilökunnan lukumäärä
Toimihenkilöt33
Työntekijät66
99
Johdon palkat ja palkkiot
Johdon palkat ja palkkiot
toim.johtaja, hallitus
123 529,52 €117 800,55 €

Omistukset muissa yrityksissä

Omistukset muissa yrityksissäOmistusosuusOma pääomaTilikauden voitto
Riikinvoima Oy, Varkaus47,40 %6 177 288,82774,86

Yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja Mankala-periaatteen perusteella kullakin osakkeenomistajalla vastuuosuus Riikinvoima Oy:n kustannuksista omistuksen suhteessa.

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Konsernitiedot

Yritys kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Varkauden kaupunki, kotipaikka Varkaus. Konsernitilinpäätöksen jäljennös saatavilla: Varkauden kaupunki, Ahlströminkatu 6, 78250 VARKAUS.

Ympäristöasiat

Päästöoikeudet

2013-2020 kaudelle yhtiö on saanut ilmaisia päästöoikeuksia 5320 tonnia/CO2, 2020 käytettiin 603 tonnia/CO2, jäljellä on 10151 tonnia/CO2.