Tase

VASTAAVAA31.12.202031.12.2019
EUROEURO
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet16 345,4463 293,84
Aineettomat hyödykkeet yhteensä16 345,4463 293,84
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet824 467,13818 107,13
Rakennukset ja rakennelmat283 424,77309 675,37
Koneet ja kalusto4 108 791,193 897 176,11
Muut aineelliset hyödykkeet5 110 231,105 221 344,72
Ennakkom. ja keskeneräiset hankinnat65 961,7513 872,51
Aineelliset hyödykkeet yhteensä10 392 875,9410 260 175,84
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet2 925 526,002 925 526,00
Sijoitukset yhteensä2 925 526,002 925 526,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ13 334 747,3813 248 995,68
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet140 330,31241 295,99
Vaihto-omaisuus yhteensä140 330,31241 295,99
Pitkäaikaiset saamiset
Pääomalainasaamiset8 768 763,008 768 763,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä8 768 763,008 768 763,00
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset1 438 570,311 391 724,35
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä384 918,25371 804,32
Muut saamiset189 900,55188 954,13
Siirtosaamiset219 970,29233 080,76
Lyhyt aikaiset saamiset yhteensä2 233 359,402 185 563,56
Saamiset yhteensä11 002 122,402 185 563,56
Rahat ja pankkisaamiset1 942 538,041 981 388,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ13 084 990,7513 177 010,78
VASTAAVAA YHTEENSÄ26 419 738,1324 426 006,46
VASTATTAVAA31.12.202031.12.2019
EUROEURO
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma3 091 108,933 091 108,93
Osakepääoma yhteensä
Osakepääoman korotus
Edellisten tilikausien voitto (tappio)12 456 928,4212 451 864,81
Tilikauden voitto (tappio)519 311,54569 063,61
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ16 067 348,8916 112 037,35
VIERAN PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta5 064 278,005 649 994,00
Muut velat (liittymismaksut)3 198 886,263 154 968,94
Pitkäaikaiset velat yhteensä8 263 164,268 804 962,94
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta585 716,00585 716,00
Ostovelat971 820,03381 641,43
Ostovelat, konserni7 661,074 917,08
Muut velat376 957,74374 192,02
Siirtovelat147 070,14162 539,64
Lyhytaikaiset velat yhteensä2 089 224,981 509 006,17
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ10 352 389,2410 313 969,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ26 419 738,1326 426 006,46