Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA2020
EURO
2019
EURO
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut12 063 525,9914 201 104,56
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut3 603,373 947,74
Maksut liiketoiminnan kuluista-9 744 158,08-12 024 803,44
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 322 971,282 180 248,86
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-136 671,90-148 728,34
Saadut korot liiketoiminnasta9 970,9610 356,20
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot-119 942,86-350 114,57
Rahavirta ennen satunnaisia eriä2 076 327,481 691 762,15
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto)
Liiketoiminnan rahavirta (A)2 076 327,481 691 762,15
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-965 461,67-549 190,62
Lainasaamisten muutos (+) lisäys tai (-) vähennys
Investoinnit muihin sijoituksiin
Investointien rahavirta (B)-965 461,67-549 190,62
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) tai takaisinmaksut (-)
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-585 716,00-585 716,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako-564 000,00-564 000,00
Rahoituksen rahavirta (C)-1 149 716,00-1 149 716,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)-38 850,19-7 144,47
Rahavarat tilikauden alussa (1.1.)1 981 388,231 988 532,70
Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.)1 942 538,041 981 388,23
-38 850,19-7 144,47