Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Käyttöomaisuuden arvostus

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän perusteella.

Yhtiön siirtyessä suunnitelman mukaisten poistojen käyttöön tilikauden 1994 lopussa, tehtiin päätös, että tällöin taseessa olleet omaisuuden menojäännökset kirjataan poistoina kuluksi jäljellä olevana arvioituna pitoaikanaan. Tilikauden 2019 päättyessä yhtiöllä mainitun omaisuuden jäljellä olevat poistoajat ovat seuraavat.

Toimistorakennus3 vuotta

Uuden 1.1.1995 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden poistoajat määriteltiin erikseen.

Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistoajat:

2019
Aineettomat hyödykkeet3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot12 vuotta
Varastorak., autotalli ja kaukolämpöasemarak.,
pumppaamo
25 vuotta
Toimistorakennus30 vuotta
Koneet ja laitteet, tuotannon koneet ja laitteet,
kalusto ja moottoriajoneuvot
5 vuotta
Lämpökeskukset 1.1.2015 alkaen20 vuotta
Kaukolämpöasema20 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet (kaukolämpöverkko)20 vuotta
Meluaita 1.1.2014 alkaen5 vuotta

Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu vuoden lopussa tehtyjen inventaarioiden mukaan vuoden lopun hinnalla.

Taseen liitetiedot

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
2019
EURO
2018
EURO
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.117 913,1188 980,90
Lisäykset 1.1.-31.12.9 880,0078 312,68
Hankintameno 31.12.127 793,11167 293,58
Poistot 31.12.64 499,2749 380,47
Kirjanpitoarvo 31.12.63 293,84117 913,11
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1.816 650,52816 650,52
Lisäykset 1.1.-31.12.1 456,61
Hankintameno 31.12.818 107,13816 650,52
Vähennys 31.12.0,000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.818 107,13816 650,52
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.336 341,69363 008,01
Lisäykset 1.1.-31.12.
Hankintameno 31.12.336 341,69363 008,01
Poistot 31.12.26 666,3226 666,32
Kirjanpitoarvo 31.12.309 675,37336 341,69
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.4 229 115,013 076 041,80
Lisäykset 1.1.-31.12.16 963,671 477 886,10
Hankintameno 31.12.4 246 078,684 553 927,90
Poistot 31.12.348 902,57324 812,89
Kirjanpitoarvo 31.12.3 897 176,114 229 115,01
Tuotannon koneiden ja laitteiden osuus
koneiden ja kaluston kirjanpitoarvosta on
3 862 364,484 162 626,65
Muut aineelliset hyödykkeet (kl-verkko)
Hankintameno 1.1.5 231 995,285 635 317,33
Lisäykset 1.1.-31.12.569 069,91172 766,04
Hankintameno 31.12.5 801 065,195 808 083,37
Poistot 31.12.579 720,47576 088,09
Kirjanpitoarvo 31.12.5 221 344,725 231 995,28
Enn.maksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.62 052,081 381 249,99
Lisäykset 1.1.-31.12.62 052,08
Vähennykset 1.1.-31.12.48 179,571 381 249,99
Kirjanpitoarvo 31.12.13 872,5162 052,08
SIJOITUKSET
Osakkeet, osakkuusyritys2 925 526,002 925 526,00
Lisäykset 1.1.-31.12.0,000,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2 925 526,002 925 526,00
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Verotusjaksotus230 171,6627 885,43
Muut siirtosaamiset2 287,502 516,25
232 459,1630 401,68
VASTATTAVAA2019
EURO
2018
EURO
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1.1.3 091 108,933 091 108,93
Osakepääoman korotus0,000,00
Osakepääoma 31.12.3 091 108,933 091 108,93
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.11 637 886,2010 707 375,31
Siirrot tilikauden voitto/tappio1 377 978,6110 707 375,31
Jaetut osingot-564 000,00-564 000,00
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.12 451 864,8111 637 886,20
Tilikauden voitto/tappio569 063,611 377 978,61
JAKOKELPOINEN VAPAA OMA PÄÄOMA
Jakokelpoinen oma pääoma on 31.12.13 020 928,4213 015 864,81
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin
kuin viiden vuoden kuluttua
3 307 130,003 892 846,00
SIIRTOVELAT
Lomapalkkavelat139 574,38122 735,26
Muut siirtovelat22 965,2645 303,46
162 539,64168 038,72

Vakuutukset ja vastuusitoumukset

Johdannaissopimukset

OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS2019
EURO
2018
EURO
Laskennallinen pääoma5 250 000,005 750 000,00
Sopimuksen alkamispäivä 27.10.2015
Sopimuksen päättymispäivä 27.10.2025
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus)-216 628,58-144 777,00

Varkauden Aluelämmön/Danske Bank:kin välinen koronvaihtosopimus, jolla on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoriskiä. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,790 % p.a (todelliset/360) määrästä ja Danske Bank vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä oli 27.4.2016. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä sopimuksen päättymispäivään asti. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain alkaen vuodesta 2017. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 2 250 000 €. Lainan lyhennyksen ensimmäinen eräpäivä oli 27.10.2017. Sen jälkeen puolivuosittain jokaisen huhtikuun ja lokakuun 27.päivä eli samoin kuin koronvaihtosopimus. Laina päättyy 27.4.2030.

OTC-KORONVAIHTOSOPIMUS2019
EURO
2018
EURO
Laskennallinen pääoma560 000,00616 000,00
Sopimuksen alkamispäivä 31.12.2017
Sopimuksen päättymispäivä 30.06.2027
Sopimuksen markkina-arvo (pankin ilmoitus)-19 337,73-7 081,40

Varkauden Aluelämpö ja Op Yrityspankki ovat tehneet OTC-koronvaihtosopimuksen 23.08.2017. Suojauksen tarkoituksena on suojautua korkovirtojen vaihtelulta. Aluelämpö vastaa kiinteästä 0,634 %p.a (todelliset/360) määrästä ja Op vaihtuvasta määrästä. Ensimmäinen maksupäivä on 29.06.2018. Sen jälkeen puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä. Laskennallinen pääoma lyhenee vuosittain samassa suhteessa, kun laina lyhenee. Lainan lyhennyksen eräpäivät ovat 30.6 ja 31.12 eli samoin kun koronvaihtosopimuksessa. Sopimuksen päättyessä lainaa jäljellä 140 000 €. Laina päätyy 31.12.2029.

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

2019
EURO
2018
EURO
Lainat rahoituslaitoksilta6 235 710,006 821 426,00
  • Kiinteistökiinnitykset: 3 400 004,72 €
  • Yrityskiinnitykset: 6 610 000,00 €

Vakuudellisiin lainoihin sisältyy kovenanttiehtoja. Sovitut erityisehdot liittyvät vakavaraisuuteen, omistuksen pysyvyyteen ja maksuvalmiuteen. Kovenanttien rikkoutuminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa lainojen irtisanomiseen. Kovenanttiehdot ovat täyttyneet ja niitä seurataan.

Leasingvastuut

2019
EURO
2018
EURO
Seuraavalla tilikaudella maksettavat316,49949,47
Yhteensä316,49

Leasingsopimukset ovat 3 vuoden sopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja.

Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista

2019
EURO
2018
EURO
Tilintarkastus palvelut5 560,004 010,00

Liitetiedot henkilöstöstä

20192018
Henkilökunnan lukumäärä
Toimihenkilöt33
Työntekijät66
99
Johdon palkat ja palkkiot
Johdon palkat ja palkkiot
toim.johtaja, hallitus
117 800,55 €117 124,74 €

Omistukset muissa yrityksissä

Omistukset muissa yrityksissäOmistusosuusOma pääomaTilikauden voitto
Riikinvoima Oy, Varkaus47,40 %6 176 513,961 002,46

Yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja Mankala-periaatteen perusteella kullakin osakkeenomistajalla vastuuosuus Riikinvoima Oy:n kustannuksista omistuksen suhteessa.

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Konsernitiedot

Yritys kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Varkauden kaupunki, kotipaikka Varkaus. Konsernitilinpäätöksen jäljennös saatavilla: Varkauden kaupunki, Ahlströminkatu 6, 78250 VARKAUS.

Ympäristöasiat

Päästöoikeudet

2013-2020 kaudelle yhtiö on saanut ilmaisia päästöoikeuksia 5320 tonnia/CO2, 2019 käytettiin 519 tonnia/CO2, jäljellä on 10754 tonnia/CO2.