Tase

VASTAAVAA31.12.201931.12.2018
EUROEURO
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet63 293,84117 913,11
Aineettomat hyödykkeet yhteensä63 293,84117 913,11
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet818 107,13816 650,52
Rakennukset ja rakennelmat309 675,37336 341,69
Koneet ja kalusto3 897 176,114 229 115,01
Muut aineelliset hyödykkeet5 221 344,725 231 995,28
Ennakkom. ja keskeneräiset hankinnat13 872,5162 052,08
Aineelliset hyödykkeet yhteensä10 260 175,8410 676 154,58
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet2 925 526,002 925 526,00
Sijoitukset yhteensä2 925 526,002 925 526,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ13 248 995,6813 719 593,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet241 295,99200 711,91
Vaihto-omaisuus yhteensä241 295,99200 711,91
Pitkäaikaiset saamiset
Pääomalainasaamiset8 768 763,008 768 763,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä8 768 763,008 768 763,00
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset1 391 724,351 522 729,66
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä371 804,32446 038,85
Muut saamiset188 954,13255 085,12
Siirtosaamiset233 080,7631 023,28
Lyhyt aikaiset saamiset yhteensä2 185 563,562 254 876,91
Saamiset yhteensä2 185 563,562 254 876,91
Rahat ja pankkisaamiset1 981 388,231 988 532,70
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ13 177 010,7813 212 884,52
VASTAAVAA YHTEENSÄ24 426 006,4626 932 478,21
VASTATTAVAA31.12.201931.12.2018
EUROEURO
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma3 091 108,933 091 108,93
Osakepääoma yhteensä
Osakepääoman korotus
Edellisten tilikausien voitto (tappio)12 451 864,8111 637 886,2
Tilikauden voitto (tappio)569 063,611 377 978,61
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ16 112 037,3516 106 973,74
VIERAN PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta5 649 994,006 235 710,00
Muut velat (liittymismaksut)3 154 968,943 064 225,81
Pitkäaikaiset velat yhteensä8 804 962,949 299 935,81
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta585 716,00585 716,00
Ostovelat381 641,43 593 747,31
Ostovelat, konserni4 917,085 793,89
Muut velat374 192,02172 272,74
Siirtovelat162 539,64168 038,72
Lyhytaikaiset velat yhteensä1 509 006,171 525 568,66
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ10 313 969,1110 825 504,47
VASTATTAVAA YHTEENSÄ26 426 006,4626 932 478,21