Hallituksen toimintakertomus

Talouden kehitys (1000 €)201920182017
Liikevaihto134901379512169
Suunnitelman muk. poistot1019976899
Liikevoitto85418791685
Voitto ennen satunnaisia eriä71617281869
Tilikauden voitto56913771494
Tunnusluvut (%:a lv:sta)201920182017
Liikevoitto6,3313,6313,85
Voitto ennen satunnaisia eriä5,3112,5315,36
Muut tunnusluvut201920182017
Oman pääoman tuotto (%)5,2410,447,37
Sijoitetun pääoman tuotto (%)4,318,146,23
Omavaraisuusaste (%) *72,9171,1968,90
Maksuvalmius, Quick Ratio8,578,538,35
Investoinnit yhteensä (1000 €), valmiit5951728867
Investoinnit yhteensä (1000 €), keskeneräiset13621381

* Palautus- ja siirtokelpoiset liittymismaksut rinnastettu omaksi pääomaksi 2014 alkaen.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuosi 2019 oli yhtiön 43. toimintavuosi. Myydystä kaukolämmöstä suurin osa (86,2 %) tuotettiin omissa laitoksissa pelletillä (5,2 %) ja osakkuusyhtiö Riikinvoima Oy:n laitoksessa (80,5 %). Osto energiaa Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtailta oli 13,1 %. Kevyellä polttoöljyllä tuotettiin 0,5 %. Päästökaupan alaiset päästöt olivat 8,3 g/kwh, tähän on laskettu yhtiön omien laitosten ja Stora Enso Oyj:ltä ostetun energian päästöt.

Yhtiön kaukolämpöenergian myynti oli 182,3 GWh:ta, joka oli lähes edellisen vuoden mukainen. Yhtiön höyrynmyynti oli 2,5 GWh:ta ja Riikinvoima Oy:n tuottaman sähköenergian myynti oli 40,3 GWh:ta. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön energiatuotannon myynnin jakautuminen.

Energian myynti (GWh)20192018
Kaukolämpö182,3181,2
Höyry2,52,0
Sähkö40,341,1

Liikevaihto oli 13 490 985 €, jossa oli laskua 2,2 %. Merkittävin laskun syy oli muiden palvelujen lasku, joista merkittävin oli sähkön pörssihinnan pieneminen. Liikevaihdosta 86 % (v. 2018 85 %) muodostui perusmaksuista ja kaukolämpöenergian myynnistä. Kuluista merkittävimmän osan muodostivat energian tuotantokustannukset, yhteensä 9 662 406 € (v. 2018 8 865 272 €), jossa oli nousua edelliseen vuoteen 8,9 %.

Liikevoitto ennen rahoitustuottoja, – kuluja, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja 854 194 € (1 879 665 € vuonna 2018). Syyt tuloksen laskemiseen olivat tuotantokustannusten nousulla ja sähkönhinnan laskemisella. Edellisen toimintavuoden tuloksesta yhtiö maksoi omistajilleen osinkoa 564 000 €.

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 1 019 788 € (976 947 € vuonna 2018). Yhtiön korkokulut olivat 147 658 € ja korkotulot 10 356 €. Investointien yhteismäärä oli 549 190 €, josta keskeneräiset hankinnat 13 872 €. Taseen loppusumma on 26 426 006 €, jossa on laskua edelliseen vuoteen -1,88 %. Tilinpäätös osoittaa 569 063 € voittoa.

(Osakkuusyhtiö) Riikinvoima Oy

Yhtiö omistaa 47,4 % Riikinvoima Oy:n osakkeista. Riikinvoima Oy on ns. mankalayhtiö eli osakkeenomistajat vastaavat Riikinvoiman kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista omistamiensa osakkeiden lukumäärän suhteessa yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärään.

Riikinvoima Oy:n yhtiökokouksessa Varkauden Aluelämpö Oy nimesi Riikinvoima Oy:n hallitukseen: hallituksen puheenjohtaja Hannu Tsupari, varajäsen Markko Rothström, jäsen Mikko Onkalo, varajäsen Olli Koponen, jäsen Raimo Koikkalainen, varajäsen Juha Soininen.

Varkauden Aluelämpö Oy on antanut Riikinvoima Oy:lle omanpääoman ehtoisina sijoituksina 11 692 289 €, josta 2 923 526 € on pääomaa ja 8 768 763 € pääomalainaa. Riikinvoima Oy:lle annettu pääomalaina on erityisehtoinen ja sisältää mm. maksusaantijärjestyssopimuksen. Lisäksi pääomalaina on vakuudeton. Samoin yhtiö on antanut Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen luotonantajalle osakkeenomistajan sitoumuksen.

Laitoksen lämmöntuotanto jäi hieman jälkeen suunnitellusta. Syynä tähän oli mm. suunniteltua pidemmät huoltoseisokit. Yhtiöllä ja Riikinvoima Oy:llä (osakkailla) on ollut näkemyseroja polttoaineen laadusta vs. osakassopimus ja tämän aiheuttamista kustannuksista. Sekä v. 2018 seisokin ajankohdasta osakassopimuksen kannalta. Asiaa ei ole saatu ratkaistua v. 2019 aikana. Tarkoituksena on, että asiat saadaan ratkaistua v. 2020 aikana.

Päästöoikeudet

Vuoden aikana käytettiin 519 t/CO2, yhtiöllä on jäljellä päästöoikeuksia 10 574 t/CO2 seuraaville vuosille.

Hinnan muutokset

Kaukolämpöenergian hintaa korotettiin 1.1.2019 alkaen 2 % arvoon 53,14€/ MWh + alv. Perusmaksuissa tapahtui kertoimien muutoksia. Keskimääräinen kokonaishintojen korotus oli noin 1,5%.

Investoinnit

Tilikauden aikana investoinnit yhteensä olivat 549 190 €, josta keskeneräisten hankintojen osuus 13 872 €. Suurimmalta osin investoinnit kohdistuivat kl-verkoston perusparannukseen. Muilta osin investoinnit kohdistuivat lämpökeskusten perusparannuksiin, jotka lisäsivät toimintavarmuutta.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 9 henkilöä (v.2018 9 hlö), (v.2017 8 hlö). Yhtiö maksoi palkkoja ja palkkioita vuoden 2019 tilikaudella 702 105 € (v.2018 675 068 €), (v.2017 574 648 €). Henkilöstön osalta keskeisenä periaatteena on turvata yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus sekä henkilöstön hyvä työviihtyvyys ja tarvittava tehtävien kierrätys ja koulutus.

Riskien hallinta

Riskienhallintaa toteutetaan osana normaalia johtamistyötä ja strategista suunnittelua. Riskienhallintaa käsitellään säännöllisesti hallituksen kokouksissa.

Strategiset riskit liittyvät kaukolämmön myynnin kannattavuuteen. Tulosraporttien avulla ennustetaan keskimäärin kuukausittain tilikauden tulos, ennusteessa huomioidaan tuotantokustannusten muutokset ja myynnin kehittyminen. Energiantuotanto on sidottu pääasiallisesti Riikinvoiman muuttuviin- ja kiinteisiin kustannuksiin sekä FOEX bioenergiaindeksiin. Yhtiö nimittää Riikinvoima Oy:n hallitukseen puheenjohtajan sekä kaksi muuta hallituksen jäsentä, jotka valvovat yhtiön etua.

Operatiivisista riskeistä huomattavimmat ovat energiantuotantokapasiteetin riittävyys ja toimivuus. Tuotantokapasiteetin riittävyys häiriötilanteissa ja suurissa kuormissa on varmistettu kahdella eri päätuotantolaitoksella (Riikinvoima Oy ja Stora Enso Oyj) sekä yhtiön omien vara- ja huippulämpökeskusten kapasiteetilla. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva varalämpösopimus.

Asiakkaiden maksukykyyn liittyviä riskejä ennakoidaan ja valvotaan aktiivisesti. Lisäksi perintätoimi on ulkoistettu. Yhtiön olemassa olevien ulkopuolisten lainojen korkoriskiin on varauduttu suojamaalla niitä 10 vuoden pituisella koronvaihtosopimuksella. Nämä suojaukset on tehty syystä, että lainan korkojen osuus yhtiön normaalista voitosta on suuri ja suojauksella on haluttu vakaampaa ennustettavuutta ja varauduttu mahdolliseen korkojen nousuun.

Yhtiössä on tunnistettu mm. seuraavat vahinkoriskit: omaisuusvahingot, vastuuvahingot, tuotannon keskeytys- ja riippuvuuskeskeytysriskit, ympäristövahingot ja tapaturmat. Näihin riskeihin on varauduttu mm. vakuutuspolitiikalla, jossa on määritetty yhtiön riskinkantokyky ja – halu. Lisäksi tapaturma ja henkilöstöriskeihin on varauduttu työturvallisuuden toimintaohjelmalla.

Tietosuojan ja tietoturvan roolia on nostettu v. 2019. Yhtiö on laatinut tietosuojapolitiikan. Koko henkilöstö on koulutettu tietosuojan ja turvan osalta v. 2019. Yhtiö ei ole havainnut v. 2019 tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviä loukkauksia.

Toimintaan liittyvät riskitRiskienhallinta / Toimenpiteet
Strategiset
– Regulaation kehitys
– Energia- ja ympäristöpoliittiset riskit
– Toimialan ja yrityksen maineeseen liittyvät riskit
– Edunvalvonta etujärjestöjen kautta
– Edunvalvonta
– Ennakoiva ja avoin tiedottaminen
Operatiiviset
– Toiminnan virheet
– Henkilöstö (ikääntyminen, sairaus)
– Laitteiden käyttöriskit
– Tietosuoja ja -turva
– Toimintaohjeet, tehtävien kierrätys, valvonta
– Tehtävien kierrätys, -suunnitelmat
– Toimintaohjeet, kierrätys, valvonta
– Ohjeistukset, valvonta
Rahoitus– ja markkina
– Korko- ja rahoitusmarkkinat
– Vastapuoli
– Energiakauppa
– Suojaukset, omavaraisuusaste
– Luotonvalvonta
– Suojaukset, päästökauppastr. ja valvonta
Vahinko
– Omaisuusvahinko
– Vastuu
– Keskeytys- ja riippuvuuskeskeytys
– Ympäristövahinko
– Tapaturma- ja henkilöstö
– Vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty riskienkantokyky ja halu
– Työturvallisuuden toimintaohjelma

Hallinto ja johto

Omistussuhteet

Varkauden kaupunki80,1 %80 100 kpl
Savon Voima Oyj19,9 %19 900 kpl

Osakkeet ovat saman lajisia, jotka antavat yhtäläisen äänioikeuden.

Yhtiökokous

Varkauden Aluelämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.5.2019

Kokoukseen osallistuivat seuraavat osakkeenomistajat:

  • Varkauden kaupunki, Toni Leppänen
  • Savon Voima Oyj, Arto Sutinen

Kokouksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Mikko Onkalo.

Tilintarkastajaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin:
PwC Julkistarkastus Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Elina Hämäläinen

Hallitus

Ajalla 14.6.2017 –
puheenjohtajaRaimo Koikkalainen
varapuheenjohtajaMarkko Rothström
jäsenPaula Pulliainen
jäsenJuha Soininen
jäsenOlli Koponen
jäsenMari Miettinen-Räsänen
jäsenKaisa Hartikainen-Herranen

7.5. pidetyssä yhtiökokouksessa ei hallituksen kokoonpanoon tehty muutoksia.

Hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2019. Kokouksien sihteerinä toimi toimitusjohtaja Mikko Onkalo.

Yhtiöllä on käytössä lähipiirirekisteri, jota varten avainhenkilöt ovat laatineet lähipiiri-ilmoitukset. Yhtiöllä ei ole ollut v. 2019 olennaisia liiketoimia lähipiirin kanssa.

Jäsenyydet

  • Energiateollisuus ry
  • Bioenergia ry
  • Kuopion alueen kauppakamari
  • Veronmaksajain keskusliitto

Yksittäiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Vuoden 2020 taloussuunnitelma perustuu kaukolämpöenergian myynnille 175 GWh. Energian hintaa korotettiin 1.1.2020 alkaen 5,0 % arvoon 55,80 €/MWh, lisäksi perusmaksuissa tapahtui kertoimien muutoksia. Yhtiön liittymismaksut säilyivät ennallaan. Keskimääräinen kokonaishintojen korotus on noin 4,9 % (sis. alv.).

Toiminnan kehittyminen tilikaudella 2020

Yhtiön liiketoiminta on hyvin säätilariippuvaista sekä riippuvaista koneiden ja laitteiden toimivuudesta. Tuotantokustannuksiin vaikuttavat eniten osakkuusyhtiömme laitoksen tekninen ja taloudellinen toiminta.

Näin ollen voidaan olettaa, että lämmön myynnin ja tuotannon osalta toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yhtiön viime vuosien suurien tuotantorakenne muutosten johdosta tulevaisuuden arvioiminen on haasteellista. Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen käytettävyyden odotetaan säilyvän hyvänä. Vuoden aikana on kehitetty aktiivisesti laitoksen ajotapaa, jonka uskotaan kasvattavan vuotuista energiamäärää. Riikinvoima Oy:n voimalaitoksen ja VAL-Stora Enso Oyj:n välisen kaukolämpösopimuksen sekä pellettilaitosten avulla yhtiö on pystynyt vähentämään merkittävästi riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, joissa myös hintavaihtelut ovat suuria sekä ne ovat alttiimpia erilaisille fiskaalisille toimille. Täten voidaan arvioida, että seuraavina vuosina toiminta on vakaata.

On kuitenkin huomioitava, että Riikinvoima Oy voimalaitoksen tekninen ja taloudellinen toimintavarmuus on edellytys kannattavuuden säilymiselle.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Yhtiön tilikauden voitto on 569 063 € ja vapaa oma pääoma tilikauden lopussa on 13 020 928 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovarojen lisäykseksi.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 5,64 €/osake.

Hallitus toteaa, ettei osingonmaksu heikennä yhtiön maksukykyä.